Wyniki w wyborach Burmistrza Barwic

Informujemy, że w ponownym głosowaniu w dniu 21 kwietnia 2024 r. mandat Burmistrza Barwic uzyskał Robert Zb…

zdjęcie Targowiska Miejskiego w Barwicach

Urząd Miejski w Barwicach informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnej toalety zlokalizowanej na Targow…

Ogłoszenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku
WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY WĘGLA KAMIENNEGO
na zdjęciu węgiel z informacją o wnioskach o preferencyjny zakup węgla

Informujemy, iż z  dniem 3 listopada 2022 r.  weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 r. 
o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236)

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 2 listopada 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla 
gospodarstw domowych Gmina Barwice przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych 
do dnia 31 grudnia 2022 r. W myśl art. 3 ust. 10 przywołanej wyżej ustawy Gmina Barwice dokona wspólnego 
zakupu paliwa stałego w ramach umowy zawartej z Gminą Grzmiąca.

Do zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, 
która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art.2 ust. 1 ustawy 
z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Warunki zakupu preferencyjnego przedstawiają się następująco :

1.  Proponowane asortymenty to groszek oraz orzech (węgiel nie będzie workowany);

2.  Ilość węgla kamiennego możliwa do zakupienia przez gospodarstwo domowe w ramach zakupu preferencyjnego :

a) 1500 kg do dnia 31.12.2022 r.,
b) 1500 kg od dnia 01.01.2023 r. do dnia 30.04.2023 r.

Uwaga !   Nie przewiduje się sprzedaży węgla w ilości mniejszej lub 
większej niż w wartości wskazanej w pkt 2 a i b.

3.  Gmina sprzedaje paliwo stałe - węgiel kamienny w ramach zakupu preferencyjnego 
po cenie nie wyższej niż 2000 zł brutto;

4.  Do ceny wskazanej w punkcie 3 nie jest wliczony koszt transportu paliwa stałego 
z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego – będzie to stanowiło 
dodatkowy koszt zakupu węgla przez  gospodarstwo domowe.

Składanie wniosków:

Mieszkańcy Gminy Barwice zainteresowani kupnem węgla, zobowiązani są do 
złożenia wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Wnioski można złożyć : za pomocą Platformy ePUAP lub 
(w wersji papierowej) osobiście w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barwicach 
lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Barwicach (ul. Czaplinecka 14, 78 – 460 Barwice).

Wzór wniosku  dostępny jest w załączniku (pod tekstem) 
lub w wersji papierowej - w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barwicach.

Wniosek o zakup składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
wniosek o zakup  opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 

Weryfikacja wniosków i procedura postępowania:

Wnioski podlegają weryfikacji,  w szczególności w zakresie wypłacenia na rzecz 
gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca, dodatku węglowego.
Po pozytywnej weryfikacji wniosku mieszkaniec zostanie poinformowany (mailowo lub telefonicznie) 
o cenie za zamówiony asortyment oraz terminie dokonania wpłaty (na wskazane konto Gminy).  
Po uiszczeniu należnej opłaty mieszkaniec otrzyma potwierdzenie wydane przez Urząd Miejski w Barwicach, 
na podstawie którego będzie uprawniony do odbioru węgla we wskazanym punkcie na terenie Gminy Barwice.

Za bezpośrednią dystrybucję węgla kamiennego na terenie Gminy Barwice odpowiadać 
będzie „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” Sp. z o.o. w Barwicach.
 
Miejscem odbioru węgla będzie teren byłego Przedsiębiorstwa Produkcji Zwierzęcej Przybkowo Sp. z o.o., 
adres : Przybkowo 22, 78 – 460 Barwcie.

Uwaga !   Gmina Barwice nie pokrywa ani nie organizuje odbioru 
zamówionego węgla ze wskazanego wyżej miejsca. 

Do pobrania
Załącznik Size
Wzór wniosku zakup preferencyjny.docx 24.14 KB