Zasłużony dla Gminy Barwice

Tytuł Zasłużony dla Miasta i Gminy Barwice nadawany jest za szczególne zasługi dla Miasta i Gminy Barwice osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, które:

 • wniosły szczególny wkład w rozwój społeczny, gospodarczy i kulturalny Miasta i Gminy Barwice;
 • poprzez osiągnięcia w dziedzinie gospodarki, kultury sztuki i sportu a także w ramach wykonywanego zawodu przyczynili się do promocji miasta i gminy w kraju i za granicą.

Tytuł nadaje Rada Miejska.

Z wnioskiem o nadanie „Tytułu” mogą wystąpić:

 • Przewodniczący Rady Miejskiej,
 • Burmistrz Miasta i Gminy Barwice,
 • Komisje Rady Miejskiej,
 • a także mające siedzibę w mieście i gminie Barwice statutowe władze organizacji społecznych, politycznych, zawodowych i stowarzyszeń.

Wniosek o nadanie „Tytułu” wymaga formy pisemnej i powinien zawierać szczegółową charakterystykę kandydata oraz opis jego wkładu lub osiągnięć uzasadniających nadanie tytułu.

Podstawa prawna:

 • art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 13 poz. 74 z późn. zm. z 1996r/
 • uchwała Nr XXX/206/97 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28.01.1997r w sprawie nadania tytułu zasłużony dla Miasta i Gminy Barwice
 • uchwała Nr XXXV/241/97 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 10.07.1997 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXX/206/97 z dnia 28.01.1997r.

Tytuł Zasłużony dla Miasta i Gminy Barwice otrzymali:

 • EDWARD TREJNIS - za szczególne zasługi dla Miasta i Gminy Barwice, a zwłaszcza pracę w samorządzie lokalnym - 24 września 2015r.
 • BOGUSŁAW JABŁOŃSKI - za szczególne zasługi dla Miasta i Gminy Barwice, a zwłaszcza pracę na rzecz rozwoju sportu na terenie Gminy Barwice - 24 września 2015r.
 • CZESŁAW KUC - za trwałe zasługi na rzecz lokalnego środowiska, a zwłaszcza pracę społeczną w gronie emerytów i rencistów Gminy Barwice - 25 września 2014r.
 • GABRIELA ŁATAŚ – za trwałe zasługi na rzecz wychowania dzieci i młodzieży i kształtowania wizerunku szkoły w gminie Barwice – 25 czerwca 2009r.
 • MARIUSZ KIELING – za osiągnięcia w sporcie, wkład włożony w pracę z dziećmi i młodzieżą oraz promocję gminy – 21 października 2006r.
 • ZENON MAKSALON – za trwałe zasługi dla rozwoju Miasta i Gminy Barwice – 21 października 2006r.
 • HELENA KORDOS – za trwałe zasługi na rzecz wychowania młodzieży i kształtowania wizerunku szkoły w gminie Barwice – 31 maja 2005r.
 • FUNDACJA PROJEKT OST Z ODENSE (DANIA) – za niesienie bezinteresownej pomocy społeczności barwickiej oraz organizacjom i stowarzyszeniom działającym na terenie gminy Barwice – 31 maja 2005r.
 • MARIAN KAPŁON – za trwałe zasługi dla rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta i Gminy Barwice – 31 maja 2005r.
 • ZBIGNIEW SEGIEŃ – za trwałe zasługi dla rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta i Gminy Barwice – 31 maja 2005r.
 • INGO LARSEN – za trwałe zasługi dla rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta i Gminy Barwice – 28 października 2004r.
 • ZESPÓŁ LUDOWY „CHWALIMIANKI” – za zasługi w szerzeniu kultury dla Miasta i Gminy Barwice – 28 listopada 2003r.
 • CECYLIA BUKOWSKA – za szczególne zasługi dla Miasta i Gminy Barwice – 16 kwietnia 1998r.
 • STANISŁAW GRABUSIŃSKI – za szczególne zasługi dla Miasta i Gminy Barwice – 16 kwietnia 1998r.
 • KRZYSZTOF LIS – za szczególne zasługi dla Miasta i Gminy Barwice – 16 kwietnia 1998r.
 • ZBIGNIEW PODOLAK – za szczególne zasługi dla Miasta i Gminy Barwice – 16 kwietnia 1998r.
 • EUGENIUSZ RYNDAK – za szczególne zasługi dla Miasta i Gminy Barwice – 19 grudnia 1997r.
 • JANUSZ LASKOWSKI – za szczególne zasługi dla Miasta i Gminy Barwice – 11 września 1997r.
 • GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SCH” W BARWICACH – za zasługi w rozwoju gospodarczym dla Miasta i Gminy Barwice – 10 lipca 1997r.
 • WACŁAW KRAWIECKI – za szczególne zasługi dla Miasta i Gminy Barwice – 8 kwietnia 1997r.