Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Barwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Barwicach .

  • Data publikacji strony internetowej: 2020-06-16.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu braku spełniania wymagań oraz wyłączeń:

  • brak opisów alternatywnych grafik,
  • mapy są wyłączone z obowiązku dostępności cyfrowej,

. Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-30 . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Deklarację poddano przeglądowi dnia 2024-03-31. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • wersję kontrastową; .
  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu; .
  • widoczny fokusu,
  • wyróżnienie odnośników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Szymańska., mail: koordynatoratdostepnosci [dot] pl . Kontaktować można się także telefonicznie: 795-939-808. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba: Urząd Miejski w Barwicach, ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice Miejsca parkingowe: przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych. Dostępność wejścia: Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach to trzykondygnacyjny obiekt biurowy, do którego prowadzą dwa ogólnodostępne wejścia. Wejście główne oraz boczne, usytuowane przy parkingu, zlokalizowane są w poziomie terenu. Aby dostać się do Biura Obsługi Interesanta znajdującego się na parterze, po wejściu do budynku drzwiami głównymi oraz bocznymi, należy pokonać schody, które nie są wyposażone w podjazd oraz urządzenia ułatwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym na wózkach. Dostępność Komunikacyjna: Komunikacja między kondygnacjami odbywa się wyłącznie schodami, budynek nie jest wyposażony w windę. Korytarze oraz schody posiadają odpowiednią szerokość, są przestronne, zapewniające bezproblemowe poruszanie się oraz odpowiednią komunikację. Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach nie jest wyposażony w urządzenia oraz akcesoria ułatwiające komunikację oraz poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Komunikacja osób niesłyszących lub słabo słyszących: - napisanie pisma lub złożenie wniosku i wysłanie na adres siedziby, - wysłanie maila na adres: urzadatum [dot] barwice [dot] pl

ETR_UM BARWICE

Informacja o braku dostępności

Wniosek o zapewnienie dostępności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Raport o stanie zapewnienia dostępności

Plan zapewnienia dostępności

ETR_jpg.jpg