Wyniki w wyborach Burmistrza Barwic

Informujemy, że w ponownym głosowaniu w dniu 21 kwietnia 2024 r. mandat Burmistrza Barwic uzyskał Robert Zb…

zdjęcie Targowiska Miejskiego w Barwicach

Urząd Miejski w Barwicach informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnej toalety zlokalizowanej na Targow…

Ogłoszenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku
LXVIII (NADZWYCZAJNA) SESJA RADY MIEJSKIEJ.
Na zdjęciu budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

W dniu 20 lutego 2024 r. (wtorek) o godz. 13:30 odbędzie się LXVIII (Nadzwyczajna) 
sesja Rady Miejskiej  w Barwicach w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego, przy ul. Zwycięzców 22.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad ( do zmiany porządku obrad dodatkowo jest potrzebna zgoda wnioskującego o zwołanie sesji).
4. Przedstawienie porządku obrad.  
5. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:
a)    w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVII/556/2024 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Barwice;
b)    w sprawie przyjęcia Programu Usuwania Barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi) na terenie gminy Barwice;
c)    w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
d)    w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Barwice;
e)    w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Barwice w 2024 roku;
f)    w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2024 rok;
6. Informacje Przewodniczącego.
7. Zamknięcie sesji.