na zdjęciu artykuły szkolne z informacją o pomocy materialnej dla uczniów

STYPENDIUM SZKOLNE 2024/2025

Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypen…

na zdjęciu kompostownik

Od 18 lipca 2024 roku właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi (do dwó…

Plakat - Pies czuje tak jak TY

Zbliża się kolejna fala upałów, uwaga na zwierzęta! 

Wysokie temperatury są zagrożeniem nie tylko dl…

na zdjęciu kompostownik

Jak poznać, że kompost jest gotowy❓🗑🍃

Kompostowanie przebiega w trzech etapach: 1. mineralizacja odp…

Na zdjęciu budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

W dniu 17.07.2024 r. (środa) o godz. 08:00 odbędzie się VII (Nadzwyczajna) sesja Rady Miejskiej w Barwicach…

Bon energetyczny
Bon energetyczny

Bon energetyczny przysługiwać będzie za okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. i będzie jednorazowym świadczeniem pieniężnym dla gospodarstw domowych.
Warunki otrzymania wsparcia w postaci bonu energetycznego:
 
1. przeciętne dochody w roku 2023 nie przekroczą:
• 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo
• 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 323

2. Wpisanie lub zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 2496), głównego źródła ciepła, do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy. W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną.

Przewidywana podstawowa wysokość bonu energetycznego:
1) dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – 300 zł;
2) dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 400 zł;
3) dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 500 zł;
4) dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób – 600 zł.

Dla gospodarstw korzystających ze źródła ogrzewania zasilanego energią elektryczną (np. pompa ciepła czy piec akumulacyjny), gdy źródło ciepła wpisane jest do CEEB bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

1) dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – 600 zł;
2) dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 800 zł;
3) dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 1000 zł;
4) dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób – 1200 zł.

Jednocześnie obowiązywać będzie zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, że bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego,
a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie wypłacana.

UWAGA !!!

Wnioski będzie można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Barwicach w terminie od 1 sierpnia do 30 września 2024 r.
• osobiście na piśmie w postaci papierowej albo
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej, podpisując kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Wnioski o wypłatę bonu energetycznego, złożone po tym terminie, pozostawia się bez rozpoznania. Na rozpatrzenie prawidłowo złożonego wniosku przez wnioskodawcę organ będzie miał czas 60 dni. Wypłata bonu energetycznego powinna być zrealizowana w 2024 roku oraz na początku 2025 r.