na zdjęciu artykuły szkolne z informacją o pomocy materialnej dla uczniów

STYPENDIUM SZKOLNE 2024/2025

Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypen…

na zdjęciu kompostownik

Od 18 lipca 2024 roku właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi (do dwó…

Plakat - Pies czuje tak jak TY

Zbliża się kolejna fala upałów, uwaga na zwierzęta! 

Wysokie temperatury są zagrożeniem nie tylko dl…

na zdjęciu kompostownik

Jak poznać, że kompost jest gotowy❓🗑🍃

Kompostowanie przebiega w trzech etapach: 1. mineralizacja odp…

Na zdjęciu budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

W dniu 17.07.2024 r. (środa) o godz. 08:00 odbędzie się VII (Nadzwyczajna) sesja Rady Miejskiej w Barwicach…

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie.
plakat programu "Ciepłe mieszkanie"

Burmistrz Barwic ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie m.in. wymiany źródła ciepła w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie gminy Barwice.

Wnioski od właścicieli lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych oraz najemców lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy Barwice, a także wspólnot mieszkaniowych obejmujących od 3 do 7 lokali mieszkalnych należy składać od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządzenia Burmistrza Barwic nr 51/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. Nabór wniosków będzie prowadzony do wyczerpania środków.

Cel Programu:

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w tym budynkach, w których powstała wspólnota mieszkaniowa (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych na terenie gminy Barwice. Dofinansowanie może zostać przeznaczone na przedsięwzięcia u beneficjentów końcowych dot. wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dla kogo?

1.    Dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z:
•    prawa własności,
•    lub ograniczonego prawa rzeczowego, 
•    albo najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2021 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy.

2.    Dla wspólnot mieszkaniowych obejmujących od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

Poziomy dofinansowania:
1.    Podstawowy poziom dofinansowania przysługuje osobom, których roczny dochód nie przekracza 135 tys. zł. (brany jest pod uwagę tylko dochód beneficjenta końcowego, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego).

2.    Podwyższony poziom skierowany jest do osób, których miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 
•    1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 
•    2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

3.    Najwyższy poziom dofinansowania jest przeznaczony dla osób, których miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza:
•    1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 
•    1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Do starania się o najwyższy poziom mają prawo także osoby mające prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

Jaka jest wysokość dotacji którą można uzyskać?

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:
 
•    podstawowy poziom dofinansowania - do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych Przedsięwzięcia realizowanego przez Wnioskodawcę, nie więcej niż 16.500 zł;
•    podwyższony poziom dofinansowania - do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych Przedsięwzięcia realizowanego przez Wnioskodawcę, nie więcej niż 27.500 zł;
•    najwyższy poziom dofinansowania - do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych Zadania realizowanego przez Beneficjenta, nie więcej niż 41.000 zł.
•    Dla wspólnot mieszkaniowych – do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 375 000 zł (350 000 zł przy wymianie nieefektywnego źródła ciepła, 360 000 zł wymiana źródła ciepła z fotowoltaiką, 375 000 zł wymiana na pompę ciepła z fotowoltaiką, 150 000 zł termomodernizacja bez wymiany źródła ciepła).

Na co?

Przedsięwzięcia dla beneficjenta końcowego: demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:
 
•    zakup i montaż pompy ciepła powietrze/woda, pompy ciepła typu powietrze/powietrze, kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet/zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie lub ogrzewania elektrycznego,
•    podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku, w tym do węzła cieplnego znajdującego się w budynku.

Dodatkowo mogą być wykonane – tylko w przypadku realizacji zadania głównego! (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
 
•    demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz do kotła;
•    zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
•    zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
•    dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.
 
UWAGA!
NIE MOŻNA UZYSKAĆ DOFINANSOWANIA WYŁĄCZNIE NA ZADANIA DODATKOWE! (nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych).

Dodatkowe informacje:
 
•    Data wystawienia pierwszej faktury nie może nastąpić wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez Beneficjenta końcowego z Gminą Barwice.
•    W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji, wysokość dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.
•    We wszystkich trzech poziomach dofinansowania warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła na paliwa stałe o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Barwicach w pokoju nr 22 pod nr telefonu 94 713 75 56 oraz na stronie WFOŚiGW w Szczecinie Program Ciepłe Mieszkanie.

UWAGA - WAŻNE!

Jakiekolwiek prace i zakupy związane z realizacją Przedsięwzięcia, na które przysługuje dofinansowanie, nie mogą być rozpoczęte przed dniem podpisania umowy o dofinansowanie z Gminą Barwice.

Załączniki do pobrania znajdują się poniżej.