Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny

-  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logowanie Projektu door-to door[0]

Organizacja indywidualnego transportu door-to-door w gminie Barwice

PHRON[1]

Projekt pn. "Organizacja indywidualnego transportu door-to-door w gminie Barwice" w ramach konkursu grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych", realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wartość projektu – 534 126,37 zł
Wartość dofinansowania – 534 126,37 zł
Data realizacji – 01.03.2021 – 31.12.2022

https://www.barwice.pl/aktualnosci/juz-dzis-zapisz-sie-na-bezplatny-transport

 

 

- Działania mające na celu walkę i zapobieganie COVID -19

Logowanie Projektu Bezpieczna Edukacja[2]

 

POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA

Projekt współfinasowany  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem  COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020

Wartość projektu – 77 564,61
Wartość dofinansowania 77 564,61
Data realizacji – 01.02.2020 – 31.12.2020


Adres źródłowy: https://www.barwice.pl/page/europejski-fundusz-spoleczny

Załączniki
  • [0] https://www.barwice.pl/sites/default/files/pliki/Odpady/door-to-door.png
  • [1] https://www.barwice.pl/sites/default/files/pliki/logowanie%20PFRON.jpg
  • [2] https://www.barwice.pl/sites/default/files/pliki/Odpady/Bezpieczna%20edukacja.png