Zawiadomienie o sesji

Zawiadomienie o sesji
Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach [0]

W dniu 31 maja 2023 r. ( środa ) o godz. 13:00 w Urzędzie Miejskim w Barwicach odbędzie się LVIII sesja Rady Miejskiej w Barwicach.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu Nr LVI/2023 z dnia 29 marca 2023 roku, protokołu Nr LVII/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku.
6. Informacja Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg w Koszalinie na temat utrzymania dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych Gminy Barwice, w tym realizacja zadań inwestycyjno-remontowych w 2022 r. oraz planowane do wykonania zadania na 2023 r.
7. Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Szczecinku na temat utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Barwice, w tym realizacja zadań inwestycyjno-remontowych w 2022 r. oraz planowane do wykonania zadania na 2023 r.
8. Informacja na temat utrzymania dróg, ulic i placów gminnych, realizacja zadań inwestycyjno- remontowych w 2022 r., plany na rok 2023.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:
a)    w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej ( sołectwo Białowąs).
b)    w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej ( sołectwo Tarmno).
c)    w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/431/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Barwice na lata 2023-2025.
d)    w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Barwice za rok 2022.
e)    w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację członkostwa Gminy Barwice w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Pojezierze Razem z siedzibą w Szczecinku w okresie programowania 2021-2027.
f)    w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Barwice”. 
g)    w sprawie nabycia w trybie komunalizacji nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
h)    w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barwice ( dz. nr 98/4 pow. 0,9300 ha, obręb Piaski).
i)    w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barwice (Barwice- lokal nr 1 w budynku nr 7 przy ul. Kościuszki).
j)    w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2023 rok.
k)    w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice 
na lata 2023 – 2033.
10. Sprawozdanie Burmistrza z działalności pomiędzy sesjami zwłaszcza z wykonywania uchwał Rady.
11. Wnioski, interpelacje i oświadczenia Radnych.
12. Trybuna sołecka.
13. Trybuna obywatelska.
14. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski.
15. Informacje Przewodniczącego.
16. Zamknięcie sesji.


Adres źródłowy: https://www.barwice.pl/aktualnosci/zawiadomienie-o-sesji-20

Załączniki
  • [0] https://www.barwice.pl/sites/default/files/obrazek/2023-05/Ratusz%20ramka.jpg