Urząd Miejski w Barwicach

Wersja kontrastowa/domyślna

Wersja tekstowa

A- A+

Menu w nagłówku

Logo

725 lat Barwic

Menu główne

Menu główne

  • Miasto i Urząd
  • Kultura, Sport i Turystyka
  • Gospodarka i Inwestycje

Lokalna Grupa Rybacka

rybacy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
„Partnerstwo Drawy” w Szczecinku,

Siedziba: Szczecinek, ul. 28 Lutego 16, pok. 3
tel. 94 3729263
e-mail: biuro@lgr.szczecinek.pl
Dariusz Siubdzia – Dyrektor Biura LGR

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” został stworzony aby realizować cele polskiej polityki rybackiej.
Realizacja założeń Osi Priorytetowej 4: „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” przyczynić się ma do aktywizacji społeczności na obszarach zależnych od rybactwa, poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych z określonego obszaru do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw, które pozwolą na rozwój tych terenów oraz poprawę jakości życia lokalnych społeczności związanych z rybactwem.
W ramach przygotowanych przez te społeczności lokalnych strategii możliwe będzie realizowanie szeregu inwestycji i inicjatyw, m.in. w zakresie dywersyfikacji działalności gospodarczej oraz inwestycje na rzecz drobnej infrastruktury rybackiej.
Pomoc finansowa jest przyznawana:
a) na realizację operacji, która:
• jest zgodna z lokalną strategią rozwoju obszarów rybackich (LSROR);
• będzie realizowana na obszarze Gmin objętych LSROR, chyba że polega na promowaniu współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej pomiędzy LGR;
• została wybrana przez LGR  (KOMITET) do realizacji;
• spełnia inne warunki określone w ww. rozporządzeniu;
b) wnioskodawcy, o którym mowa w art. 9 pkt. 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego, jeżeli spełnia on warunki określone w przytoczonym rozporządzeniu.

Obszary wsparcia:
I) wzmocnienie konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
II) restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia   dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem
Uwaga: w tym obszarze wsparcia pomoc przeznaczona jest tylko dla rybaków.
III) podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa:
IV)        ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej lub przemysłowej:
1) Obszary wsparcia:
a) funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej, zwanej dalej „LGR”, oraz nabywanie umiejętności i aktywizacja lokalnych społeczności;
b) wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej, w ramach którego mogą być realizowane operacje polegające na promowaniu współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej pomiędzy LGR ;

- są związane z operacjami wdrażanymi bezpośrednio przez LGR.

Szczegółowe informacje dotyczące naborów w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Rybackiej „Partnerstwo Drawy” www.lgr.szczecinek.pl
Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Partnerstwo Drawy” w Szczecinku oraz w Urzędzie Miejskim w Barwicach, pokój nr 21, tel. 94 373 63 09 wew.21 (osoba do kontaktu: Ewa Nowosielska)

Otwórz blok Facebooka przy focusie linka